Dane osobowe i polityka prywatności

 

 

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

i Polityka Prywatności

 

Niniejszy dokument zawiera informację odnoszącą się do przetwarzania przez Administratora  danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) i stanowi formę udostępnienia kontrahentom Ewy Beaty Markowskiej, Bartosza Markowskiego, Andrzeja Pancewicza, wspólników spółki Markowski i Pancewicz Kancelaria Radców Prawnych Spółka cywilna, NIP: 542 326 49 67, REGON: 366 214 708, ul Lipowa 33a, lok. 1, 15 – 424 Białystok  takiej informacji za pośrednictwem Serwisu, a nadto stanowi Politykę Prywatności i określa  zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Ewę Beatę Markowską, Bartosza Markowskiego, Andrzeja Pancewicza, wspólników spółki Markowski i Pancewicz Kancelaria Radców Prawnych Spółka cywilna, NIP: 542 326 49 67, REGON: 366 214 708, ul Lipowa 33a, lok. 1, 15 – 424 Białystok (tj.: Administratora w rozumieniu ust 1 lit a) poniżej

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się pojęć przywołanych w lit a) – h) poniżej, mają one następujące znaczenie (Definicje):

a) Administrator, bądź Administrator danych osobowych (w tym podanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu) – oznacza: Ewę Beatę Markowską, Bartosza Markowskiego, Andrzeja Pancewicza, wspólników spółki Markowski i Pancewicz Kancelaria Radców Prawnych Spółka cywilna, NIP: 542 326 49 67, REGON: 366 214 708, ul Lipowa 33A lok. 1, 15 – 424 Białystok, woj. Podlaskie. Tel. 608 488 141, 608 084 372.

b) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

c) Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

d) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

e) Serwis – oznacza: stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://mpprawnicy.pl i jej subdomenach.

f) Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; dla uchylenia wątpliwości Cookies stanowią dane osobowe, i podlegają u Administratora przetwarzaniu w sposób przypisany dla danych osobowych;

g) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

h) Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z Serwisu.

2. Administrator, przetwarzając Państwa dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z rozporządzeniami unijnymi, oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia Państwa danych jakimikolwiek naruszeniami, w tym przez ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych informacje ogólne

 

3.1. Wskazujemy Państwu cel przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kategorie danych: Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas, jako Administratora, w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług, bądź sprzedaży towarów, ustalenia, obrony i dochodzenia naszych ewentualnych roszczeń względem Państwa, jak również marketingu bezpośredniego, jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. Przedmiotem przetwarzania są Państwa dane osobowe w kategorii danych kontaktowych. Szczegółowe oznaczenie celu przetwarzania plików Cookies zostało opisane w punkcie 4.2.2 niniejszego dokumentu.

 

3.2. Wskazujemy Państwu podstawę przetwarzania danych osobowych wraz z ew. opisem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Innym ważnym aspektem jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, są to np. przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Kolejnym ważnym aspektem jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, jest to np.: egzekwowanie należności, bądź dochodzenie roszczeń czy to Administratora, czy to jego klientów, marketing naszych produktów lub usług.

 

3.3. Przekazujemy Państwu informację o odbiorcach danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, aby realizować cele wymienione w punkcie 3.1. w zakresie, w jakim są dane te są niezbędne do wykonania zadań zleconych przez administratora danych, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli administrator posiada inną podstawę prawną. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, jeśli będą osobami upoważnionymi przez Administratora do wykorzystania takich danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; dane te mogą być również przekazywane uprawnionym organom, w tym Sądom powszechnym oraz Sądowi Najwyższemu, Wojewódzkim Sądom Administracyjnym oraz Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, organom administracji publicznej bądź urzędom, w celu realizacji usług świadczonych przez nas na Państwa rzecz (usługi prawne, podatkowe, bądź księgowe), bądź kiedy wymaga tego od nas przepis prawa, jak również – w razie potrzeby – mogą być udostępniane dostawcom na naszą rzecz usług prawnych, księgowych, kurierskich lub pocztowych; firmom transportowym lub spedytorskim, jeśli będzie to celowe dla wykonania przez nas na Państwa rzecz usług, dane też w takim wypadku mogą być również przekazywane również innym osobom w ramach Państwa organizacji.

 

3.4. Przekazujemy Państwu informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego: Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych klientów do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie Danych osobowych klienta poza obszar EOG może jednak nastąpić, a wynikać to może wyłącznie z realizacji zleceń pochodzących od Państwa. W powyższych przypadkach, dane osobowe Państwa są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych do krajów spoza EOG.

 

3.5. Przekazujemy Państwu informację o okresie przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane w związku ze świadczeniem przez nas na Państwa rzecz usług przez okres realizacji tych usług nie krócej niż do czasu ich przedawnienia w celu umożliwienia nam dochodzenia od Państwa ewentualnych roszczeń, jak również przez okres, w odniesieniu do którego z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego wynika nasz obowiązek dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem Państwa danych, choćby w zakresie archiwizacji dokumentów dla celów księgowych, rachunkowych, czy podatkowych.

 

3.6. Informujemy Państwa, że zapewniamy realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwiamy dostęp do własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie); ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególności na potrzeby marketingu naszych produktów lub usług.

 

3.7. Informujemy, że decyzje, które dotyczą Państwa, nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie jest dokonywane profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

 

3.8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w przypadku zawarcia umowy świadczenia przez nas usług bądź sprzedaży towarów, nie mniej jednak bez podania takich danych niemożliwym może okazać się świadczenie przez nas usług (z uwagi na ich charakter) oraz niemożliwym może okazać się wystawienie i przekazanie Państwu dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi, wydanie towaru, bądź zapłaty za usługę bądź towar lub dokumentu stanowiącego fakturę. W przypadku marketingu naszych usług podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

3.8. Informujemy Państwa nadto, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

4. Udostępnienie danych, w tym danych osobowych Administratorowi za pośrednictwem Serwisu.

 

4.1. Jeśli zamierzacie Państwo skorzystać z formularza, udostępnionego w Serwisie w celu uzyskania informacji o możliwości współpracy z Administratorem, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nam Państwa danych osobowych, w zakresie Państwa imienia, nazwiska oraz adresu poczty e-mail, jak również o podanie w polu „treść wiadomości” informacji dotyczących Państwa sprawy, której dotyczy Państwa zapytanie.  

 

4.2. Serwis korzysta z tzw. plików  Cookies (ciasteczka), a poniżej przedstawia się szczegółowe informacje w tym zakresie.

 

4.2.1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

4.2.1.1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4.2.1.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4.2.1.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

4.2.2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

4.2.2.1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

 1. – Konfiguracji serwisu i realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; – zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z serwisu.
 2. – Analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

4.2.2.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy – w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych w systemie reklamowym Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego Google Inc – z siedzibą w USA). Użytkownicy odwiedzający stronę główną i podstrony Serwisu – dodawani są w takim wypadku do list remarketingowych, które pozwalają prezentować im treści reklamowe w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej Google. Użytkownik jest aktywny na liście remarketingowej prze okres od 45 do 90 dni.;
 4. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu skocznościowego;
 5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 6. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
 7. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

 

4.3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

4.3.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. a) Przeglądarka Internet Explorer
 2. b) Przeglądarka Mozilla FireFox
 3. c) Przeglądarka Chrome
 4. d) Przeglądarka Safari
 5. e) Przeglądarka Opera

 

4.3.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

4.3.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.